STEP 1. REGISTRATION FORM & UPLOAD

​​

STEP 2. PAYMENT

XIN CÓ ĐẦY ĐỦ TẤT CẢ TÀI LIỆU TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ - BẠN SẼ KHÔNG CÓ THỂ NGỪNG HOẶC LƯU LẠI MẪU ĐĂNG KÝ.

MAKE SURE YOU HAVE ALL THE INFORMATION & DOCUMENTS BEFORE FILLING OUT THE REGISTRATION - YOU WILL NOT BE ABLE TO STOP AND SAVE A PARTIAL FORM.

 

Nếu con em chưa Rước Lễ và đang theo học lớp 9, vui lòng đăng ký với lớp Thêm Sức.

If your child needs to receive Communion and is in Gr. 9, please register with Confirmation.

 

 

Nếu con em chưa được Rửa Tội, vui lòng kèm theo giấy khai sinh.

Nếu con em có IEP, vui lòng kèm theo tài liệu để chúng tôi có thể điều chỉnh lớp.

If your child is not Baptized, please upload his/her Birth Certificate.

If your child has an IEP, please upload his/her documents so we can make accommodations.

 

 

REGISTER ONLINE BY FILLING THE FORM BELOW 

OR CLICK HERE TO DOWNLOAD AND PRINT A DOC

(AND DROP OFF AT THE PARISH OFFICE)

12141 S Lewis St, Garden Grove, CA 92840

Ðơn Ghi Danh Giáo Lý

ONLINE REGISTRATION FORM

Chương Trình Chuẩn Bị Xưng và Rước Lễ Lần Đầu

VIETNAMESE FIRST EUCHARIST & RECONCILIATION - YEAR 1

Xin lưu ý: Các lớp được học trên mạng. Trẻ em phải sử dụng Internet qua điện thoại hoặc computer với APP thích hợp.

 

Please note that classes will be virtual. Child must have access to internet and use of phone or laptop with the appropriate APP.

3. Chọn mối quan hệ/Select Relationship
8. Text?
10. Chọn mối quan hệ/Select Relationship
15. Text?
16. Ðã ghi danh vào Giáo xứ Chính Tòa Chúa Kitô/Are you Registered at Christ Cathedral Parish?
18. Bạn muốn sử dụng ngôn ngữ hoac nhan tai lieu nào, cho các cuộc gọi Điện thoại và / hoặc các cuộc họp Phụ huynh?What language would you prefer for Telephone calls and/or Parent meetings?
19. Tình trạng hôn nhân của cha mẹ/Parents’ Marital Status
20. Con em sống với ai?Child(ren) lives with?
26. Giới tính/Gender
28. Em đã tham gia lớp học Giáo Lý năm ngoái chưa?/CFF Last Year?
29. Đã lãnh nhận các Bí Tích sau/Sacraments Received
32. Giới tính/Gender
34. Em đã tham gia lớp học Giáo Lý năm ngoái chưa?/CFF Last Year?
35. Đã lãnh nhận các Bí Tích sau/Sacraments Received
38. Giới tính/Gender
40. Em đã tham gia lớp học Giáo Lý năm ngoái chưa?/CFF Last Year?
41. Đã lãnh nhận các Bí Tích sau/Sacraments Received
44. Giới tính/Gender
46. Em đã tham gia lớp học Giáo Lý năm ngoái chưa?/CFF Last Year?
47. Đã lãnh nhận các Bí Tích sau/Sacraments Received
49. Con em quý vị có khó khăn trong học tập hoặc dị ứng với thức ăn không?/Does your child have a learning disability or Allergies?

TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP/EMERGENCY CONTACT INFORMATION

 

Các thỏa thuận và / hoặc tài liệu pháp lý phải kèm theo hồ sơ: Nếu (các) học sinh tham gia các Lớp Theo Nhu Cầu Đặc Biệt ở trường, hoặc có vấn đề về quyền giám hộ chung, hoặc lệnh cấm. Vui lòng kèm theo trong mẫu đăng ký.

Arrangements and/or Appropriate legal documentation must be on file: If the student(s) attend Special Education Classes at school, or a shared custody issue, or restraining order. Please list arrangement and attach proper legal paperwork for our files.

Upload File (doc or pdf)
Upload File (jpeg or png)

Trong trường hợp khẩn cấp như khi có động đất hoặc các thiên tai khác khi tụ họp, con của quý vị sẽ được giữ tại khu vực an ninh của Giáo Xứ. 

Tôi cũng cho phép những người có tên dưới đây, đón (các) con của tôi, nếu tôi không thể đến đón được. Tôi đã xin phép từng người. Tôi đã thông báo cho (các) con tôi những người có tên dưới đây được phép đón (các) con của tôi.

Tôi cho phép Ban Ðiều Hành của Chương Trình giao (các) con của tôi cho những người có tên dưới đây:

NOTE: We will ALWAYS call the parents FIRST before calling any emergency contact. Please do not list yourself as a contact.  In case of an earthquake or similar disaster, I hereby authorize the administration and faculty of Christ Cathedral Faith Formation Program to release my child(ren) to the following person(s) if I am unable to come for them myself. 

Tôi đồng ý cho Nhân viên Giáo xứ Christ Cathedral, tình nguyện viên để (các) con tôi được điều trị bằng và / hoặc nhân viên y tế khi có nhu cầu.  Trong trường hợp tôi không thể liên lạc được, tôi cũng đồng ý cho Nhân viên Christ Cathedral để kiểm tra X-ray  khẩn cấp, gây mê, hoặc điều trị y tế hoặc phẫu thuật tại bất kỳ bệnh viện được công nhận nào tại thời điểm xảy ra tình huống cho (các) con tôi. Tôi hiểu rằng sự cho phép này được đưa ra trước bất kỳ chẩn đoán cụ thể và được trao để cung cấp quyền lực trên một phần nhân viên của Christ Cathedral Faith Formation để tìm kiếm/chẩn đoán, điều trị hoặc chăm sóc con em.  Ủy quyền này sẽ vẫn có hiệu lực trừ khi bị thu hồi bằng văn bản và giao cho (các) thành viên nói trên.

If emergency medical treatment is necessary for my child in my absence (including dental or hospitalization), I hereby authorize the Children's Faith Formation Program (Religious Education) to obtain necessary medical services for my child, and understand that this program does not assume any responsibility for medical payments. 

CHO PHÉP CHỤP HÌNH, GHI ÂM THANH & QUAY PHIM

Photo/Video Release Liability

Tôi cho phép Ban Ðiều Hành chụp hình, quay video, ghi âm thanh, hoặc ghi nhận những hình ảnh sinh hoạt của Chương Trình mà con tôi tham dự,cũng như quyền được in ấn xuất bản sau này. Tôi sẽ không đòi hỏi quyền lợi, thù lao, hoặc giới hạn việc sử dụng hình và video này.

 

I/We, the parent(s) or guardians of this youth, authorize and give full consent, without limitation or reservation, to Christ Cathedral Parish to publish any photographs, films, recordings, or videos in which the above named student and/or pictures, recordings, or videos of his/her family members appears while participating in any program with Christ Cathedral Parish ministry. There will be no compensation for use of any photographs at the time of publication or in the future. I understand that it may not be possible to recall any work, photos or videos that have been published as part of the program(s) prior to receipt of my written rescission.

Tôi cho phép con tôi tham gia đầy đủ bất kỳ và tất cả các nỗ lực truyền giáo trên mạng. Những sự kiện và các hoạt động sẽ diễn ra dưới sự hướng dẫn của các nhân viên nhà trường/giáo xứ/Diocese và/hoặc các tình nguyện viên từ giáo xứ Christ Cathedral.

The parent(s) or guardians of this youth, grant permission for my child, to participate fully in any and all digital evangelization efforts. These efforts, events and activities will take place under the guidance and direction of school/parish/diocesan employees and/or volunteers from Christ Cathedral Parish.

Tôi biết các nguyên tắc sử dụng mạng lí của Giáo Phận Orange, bao gồm quy tắc chống lại hành vi sai trái tình dục.

I am aware of the Technology Guidelines for the Diocese of Orange, including the Code of Conduct, Policy Against Sexual Misconduct.

Tôi sẽ được cung cấp mọi thứ cho con tôi và nhận thức mọi phương tiện truyền thông xã hội đang được sử dụng, được cho biết làm thế nào vào trang web, và có cơ hội được các tài liệu gửi cho con tôi qua mạng xã hội.

I understand that I will have access to everything provided to my child and be made aware of how social media is being used, be told how to access the sites, and be given the opportunity to be copied on all material sent to my child via social networking, including text messages. 

Tôi cho phép và đồng ý với nhân viên của giáo xứ để giao tiếp với con tôi qua điện tử, bao gồm thông qua mạng xã hội, text, email, điện thoại và các công cụ qua mạng (ví dụ: Zoom) phù hợp với các chương trình.

 

I authorize and consent to staff or other leaders of the parish to communicate with my child electronically, including via social media, text, email, phone and video conferencing tools (e.g. Zoom) in accordance with the program(s).

Nếu tôi muốn tham gia vào các cuộc thảo luận hoặc các buổi học của con tôi hàng tuần, tôi phải tuân theo quy định an toàn và lấy dấu tay của Giáo Phận Orange.

I understand that if I wish to participate in my child’s discussions or class sessions on a weekly basis, I am required to comply with the fingerprinting and Safe Environment Policy of the Diocese of Orange.
 

FINANCIAL AGREEMENT / ACUERDO FINANCIERO

 

Tôi sẽ ghi danh con em theo Chương Trình Giáo Lý và sẽ trả các lệ phí. 

I am registering my child(ren) in the Children's English Faith Formation Program and the following fees are due.

 

Lệ Phí bao gồm: (Các) sách, v.v. 

Fees include: Book(s), etc. Retreat & Sacramental Fees include Holy Communion retreat, Holy Communion pictures, and any additional Holy Communion and Reconciliation fees.

        1st Year $95.00 each                                     2nd Year $165 each

    (Includes Retreat Fees and Sacramental Fee)

 

$ 25 Lệ Phí hủy/bỏ lớp cho mỗi gia đình * $ 25 Lệ Phí chuyển từ chương trình này sang chương trình khác, ngoài Lệ Phí Sách $30. Không hoàn lại tiền sau 3 tuần kể từ khi bắt đầu các lớp học.

$25 Cancellation fee per family *$25 Transfer fee from one program to another, in addition to a $30 Book fee. No refunds after 3 weeks from the start of classes.

Tôi đã đọc qua các khoản lệ phí trên và hiểu rằng tôi chịu trách nhiệm cho toàn bộ số tiền đến hạn và sẽ thanh toán toàn bộ. Nếu tôi không thể làm như vậy, tôi sẽ liên lạc với Văn phòng Giáo Lý cho Trẻ em để sắp xếp.

I have read through the above fees and understand that I am responsible for the entire amount due and will pay the full amount. If I am unable to do so I will contact the Children's Faith Formation Office to make arrangements. 

Tôi đã đọc và tự nguyện đồng ý với các điều khoản và điều kiện quy định. Tôi sẽ không đổ lỗi, khiếu nại hoặc yêu cầu bồi thường vĩnh viễn từ Giáo Phận Orange và nhân viên, đại lý, người được cấp phép và đại diện pháp lý. Tôi và thừa kế của tôi, đại diện, quản lý viên hoặc bất kỳ người nào khác thay mặt cho tôi hoặc thay mặt cho thừa kế của tôi, đồng ý cùng một lòng.  Tôi đại diện và xác nhận rằng tôi là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ vị thành niên.

 

I understand them.  I verify that I have read and voluntarily agree to the terms and conditions set out in this Consent and Release Form. I further hereby hold harmless, release and forever discharge the Diocese of Orange and its employees, agents, licensees and legal representatives from, and shall indemnify them against, all claims, demands, and causes of action which I, my heirs, representatives, executors, administrators or any other person(s) acting on my behalf or on behalf of my estate have or may have by reason of my child’s participation in the program(s) and through my authorization, consent and release herein.  I represent and certify that I am the parent or legal guardian of the minor.

 

 

MẪU ĐĂNG KÝ trên là đúng với sự hiểu biết của tôi.​
The above information is true to the best of my knowledge. 

Upload each child's baptism certificate./Giấy chứng nhận rửa tội

If you don't have the baptism certificate then upload his/her birth certificate./

  giấy khai sinh

(You can take a photo with your phone and upload it, or upload a scan or a pdf, jpeg, png or word doc./Bạn có thể chụp ảnh bằng điện thoại của mình hoặc  scan

Upload File (doc or pdf)
Upload File (doc or pdf)
Upload File (jpeg or png)
Upload File (jpeg or png)

STEP 1. REGISTRATION FORM & UPLOAD

​​

STEP 2. PAYMENT