Confirmation copy.png

STEP 1. REGISTRATION FORM & UPLOAD

​​

STEP 2. PAYMENT

If your child completed Year 1 at another parish and decided to complete the Confirmation process at Christ Cathedral, please obtain a letter of completion from the parish your child completed Confirmation Year 1 and submit it to the Confirmation Coordinator at Christ Cathedral's parish office.

MAKE SURE YOU HAVE ALL THE INFORMATION & DOCUMENTS BEFORE FILLING OUT THE REGISTRATION - YOU WILL NOT BE ABLE TO STOP

AND SAVE A PARTIAL FORM.

 

REGISTER ONLINE BY FILLING THE FORM BELOW -

OR CLICK HERE TO DOWNLOAD A PRINT A DOC

CLICK HERE TO DOWNLOAD IN SPANISH

CLICK HERE TO DOWNLOAD IN VIETNAMESE

(AND DROP OFF AT THE PARISH OFFICE)

12141 S Lewis St, Garden Grove, CA 92840

ONLINE REGISTRATION FORM

​CONFIRMATION YEAR 2

Please note that classes will be virtual. Child must have access to internet and use of phone or laptop with the appropriate APP.

 

Tenga en cuenta que las clases serán virtuales. El niño debe tener acceso a Internet y el uso del teléfono o laptop portátil con la APLICACIÓN adecuada.

Xin lưu ý rằng các lớp học virtual. Học sinh sẽ cập nhật vào internet và dùng phone hoặc laptop với APP thích hợp.

5. Gender | Sexto | Nam/Nữ
9. Text? | ¿Texto? | Text?
10. Student's T-Shirt Size | Talla de Camiseta
12. Grade | Grado | Lớp
arrow&v
14. Does your child have a learning disability or Allergies? | ¿Su hijo/a tiene una discapacidad de aprendizaje o Alergias? | Con của quý vị có khuyết tật về việc học hay dị ứng không?
arrow&v
19. Text? | ¿Texto? | Text?
arrow&v
25. Text? | ¿Texto? | Text?
27. Primary Parent Contact | Contacto Primario de Los Padres | Người Phụ Huynh chính để liên lạc
arrow&v
30. Child(ren) lives with? | ¿Niño(s) vive con quién? | Con/Em đang ở với ai?
35. Are you Registered at Christ Cathedral Parish? | ¿Está registrado en la Catedral de Cristo? | Ðã ghi danh vào Giáo xứ Chính Tòa Chúa Kitô

NOTE: We will ALWAYS call the parents FIRST before calling any emergency contact. Please do not list yourself as a contact.  In case of an earthquake or similar disaster, I hereby authorize the administration and faculty of Christ Cathedral Faith Formation Program to release my child(ren) to the following person(s) if I am unable to come for them myself. 

NOTA:  Siempre vamos a llamar a los padres primero antes de llamar a cualquier contacto. Por favor, no se apunten como un contacto. En caso de un terremoto o desastre similar, por la presente autorizo ​​a la administración y la facultad del Programa de Formación en la fe del Catedral de Cristo para liberar a mi hijo (a) a la siguiente persona (s) si no puedo venir por ellos yo mismo:

LƯU Ý: Chúng tôi sẽ LUÔN LUÔN gọi cho phụ huynh TRƯỚC TIÊN trước khi gọi cho những người để liên lạc khi khẩn cấp. Xin đừng liệt kê quý vị là người để liên lạc. Trong trường hợp động đất hoặc một thảm họa tương tự. Tôi xin ủy quyền cho ban điều hành và nhân viên của Chương Trình Đào Luyện Đức Tin Nhà Thờ Chánh Toà Chúa Kitô trao con tôi cho những người sau đây nếu tôi không thể tự đến được với các con tội.

EMERGENCY  INFORMATION

 

Arrangements and/or Appropriate legal documentation must be on file: If the student(s) attend Special Education Classes at school, or a shared custody issue, or restraining order. Please list arrangement and attach proper legal paperwork for our files.

 

Los arreglos y / o la documentación legal correspondiente deben estar archivados. Si el estudiante (s) asiste a clases de educación especial en la escuela, o tiene custodia compartida, o una orden de restricción. Por favor haga una lista de los arreglos y adjunte la documentación legal apropiada para nuestros archivos.

​Sự Sắp Xếp và/hoặc Giấy tờ hợp lệ liên quan phải có trong hồ sơ: Nếu học sinh tham dự lớp học đặc biệt tại trường, hay phân chia trong vấn đề trông nom hay lệnh quản chế. Xin liệt kê sự sắp xếp và kèm theo giấy tờ hợp pháp cho hồ sơ của chúng tôi. 

Upload File (doc or pdf)
Upload File (jpeg or png)

Upload the student's baptism and first holy communion certificates.

(you can take a photo with your phone and upload it, or upload a scan of a pdf, jpeg, png or word doc.)

Cargue Certificado de Bautismo y Comunión. Puede tomar una fota a estos documentos con su telefono y descargarlas o escanear y enviarlas por medio de un document de PDF)

Tải lên chứng chỉ rửa tội và rước lễ lần đầu của học sịnh

​(Quý vị có thể chụp ảnh bằng điên thoại của mình và tải nó lên hoặc tải lên một bản PDF, jpeg, png hoặc word doc.)

Upload File (doc or pdf)
Upload File (doc or pdf)
Upload File (jpeg or png)
Upload File (jpeg or png)

FINANCIAL AGREEMENT | ACUERDO FINANCIERO | THỎA THUẬN TÀI CHÁNH

I am registering my child(ren) in the Confirmation Program and the following fees are due.

 

Estoy registrando a mi(s) hijo(s) (inscritos en el otro lado de la página) en el Programa de Confirmación y la cuota que se debe es.

 

Tôi xin ghi danh cho con vào chương trình Thêm Sức và lệ phí phái đóng. 

1st Year: $240 each                 2nd Year: $240 each

 

$25 Cancellation fee per family * $25 Transfer fee from one program to another, in addition to a $30 Book fee No refunds after 3 weeks from the start of classes.

 

Tarifa de cancelación de $ 25 por familia *Tarifa de transferencia de $25 de un programa a otro, además de una tarifa de libro de $ 30. No hay reembolsos después de 3 semanas desde el inicio de las clases.

 

$25 Lệ phí hủy bỏ cho mỗi gia đình * $25 Lệ phí chuyển từ một chương trình này đến một chương trình khác,

cộng với $30 tiền sách. Không hoàn trả lại sau 3 tuần lễ từ khi lớp học bắt đầu.

 

I have read through the above fees and understand that I am responsible for the entire amount due and will pay the full amount. If I am unable to do so I will contact the Confirmation’s Faith Formation Office to make arrangements.

 

Yo entiendo y estoy de acuerdo sobre la cuota y balance. Soy responsable de pagar todo el balance en total. Si habrá un problema, voy a llamar a la Oficina de la catequesis en Confirmación para ser planes de pagos.

 

Tôi đã đọc qua những lệ phí nêu trên và hiểu rằng tôi chịu trách nhiệm toàn số tiền phải đóng và sẽ trả toàn bộ số tiền đó.

Nếu tôi không thể làm như vậy, tôi sẽ liên lạc với Văn Phòng Đào Luyện Đức Tin Về Thêm Sức để sắp xếp.

 

Payment in full must be received at time of registration. 

 

El pago completo debe ser recibido al momento de la inscripción.

Toàn lệ phí phải đóng đủ lúc ghi danh.

STEP 1. REGISTRATION FORM & UPLOAD

​​

STEP 2. PAYMENT